Easy Digital Meeting Services AB

MILJÖPOLICY

 

Easy Digital Meeting Services AB skall verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Detta innefattar att:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation

Från och med år 2017 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Frans Eklund. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.
Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

− Källsortering av avfall
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

− Energisparåtgärder
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

−Miljöanpassade inköp
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

− Miljökrav på våra leverantörer
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

− Resor
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten är att resor skall ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför bör tex. Tåg väljas före flyg – om möjligt.