Easy Digital Meeting Services AB

ISO 27001

CERTIFIERING

Easymeet är certifierat enligt ISO 27001 – standard för informationssäkerhet.
Det är viktigt för såväl företag som för offentlig sektor och andra organisationer att hantera information på ett säkert sätt, så att viktig information inte förvanskas, läcker ut eller förstörs.

Att information sprids utan kontroll kan skada en organisation ekonomiskt och anseende mässigt, men det kan även vara rent olagligt, ex om de personuppgifter som finns lagrade sprids till obehöriga.

Säker hantering handlar också om att göra information lättillgänglig när den behövs.
Certifiering

För att en organisation ska få ett ISO 27001-certifikat krävs följande:

  • Organisationen har ett ledningssystem som uppfyller samtliga krav i standarden.
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet.
  •  Systemet är beskrivet.
  • System och beskrivning underhålls löpande.
  • Verksamheten granskas årligen mot kraven i ISO 27000 av ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

GDPR
General Data Protection Regulation (GDPR) är EU:s lag för skydd av personuppgifter. Lagen gäller i hela EU från 25 maj 2018 och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
En certifiering enligt 27001 underlättar på flera sätt arbetet med att efterleva kraven i GDPR.